Riveli is a journal designed to encourage academic staff at CETE to engage in the writing process of research articles, academic papers, and opinion articles. The purpose of Riveli is to encourage and promote research activities at CETE. Riveli is organized and implemented within CETE and University. The articles written by CETE and other members will be shared with the MNU academic community through CETE website.

Teaching and Learning

ސައިންސް އުނގެނޭނީ އަދި އުނގަންނައިދޭނީ ކިހިނެއް؟

ސައިންސް ކިޔެވުމުގެ މުހިންމު ކަން އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަވަމުން އެބަދެއެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ އާލަމީ ވަބާ ބޮޑުވަމުން ގޮފިފަޅަމުން އާންމުދިރިއުޅުމަށް އަސަރުކުރުވަމުން ދާއިރު، ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ މޫސުމީ ބަދަލުުތަކުންދިމާވާ ކާރިސާތަކާމެދު އެންމެން...

Gamification

Gamification

Gamification is a non-game context that motivates progressive changes and helps users make it a habit and gradually levels them up. The main goal of gamification in education is to increase student motivation and engagement. It motivates students to improve their...

Instructional Design

Preparing for Instructional Design Role

Preparing for Instructional Design Role

Case Scenario: Aminath is an instructional designer (ID) from the Learning Development Centre, meeting with a faculty member, Hussain, who is new to blended/online teaching. Aminath receives a Subject syllabus that has been taught in the face-to-mode. On analysis, she observes the following about the subject

Testimonials

Reviews

Lateral Thinking

Lateral Thinking

The emphasis in education according to Edward Debono has always been on logical sequential thinking which is by tradition the only proper use of information. Creativity is vaguely encouraged as some mysterious talent. This book is about lateral thinking